Beta-test satellites at 550km

Beta-test satellites at 550km
Satellites 51
Apogee 303..530 km
Perigee 301..529 km

Station keeping

Altitude