Beta-test satellites at 550km

Beta-test satellites at 550km
Satellites 51
Apogee 391..531 km
Perigee 381..529 km

Station keeping

Altitude